การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

เขตสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
เขตสุขภาพที่ 1 1,538 13 0.85 13 0.85
เขตสุขภาพที่ 2 852 0 0.00 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 3 840 0 0.00 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 4 1,426 0 0.00 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 5 1,270 0 0.00 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 6 1,062 0 0.00 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 7 1,320 32 2.42 32 2.42
เขตสุขภาพที่ 8 1,288 14 1.09 66 5.12
เขตสุขภาพที่ 9 1,522 0 0.00 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 10 1,226 0 0.00 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 11 1,038 0 0.00 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 12 1,130 0 0.00 0 0.00
รวม 14,512 59 0.41 111 0.76