การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
สงขลา 254 0 0.00 0 0.00
สตูล 72 0 0.00 0 0.00
ตรัง 174 0 0.00 0 0.00
พัทลุง 130 0 0.00 0 0.00
ปัตตานี 230 0 0.00 0 0.00
ยะลา 116 0 0.00 0 0.00
นราธิวาส 154 0 0.00 0 0.00
รวม 1,130 0 0.00 0 0.00