การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
นนทบุรี 104 0 0.00 0 0.00
ปทุมธานี 120 0 0.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 418 0 0.00 0 0.00
อ่างทอง 146 0 0.00 0 0.00
ลพบุรี 248 0 0.00 0 0.00
สิงห์บุรี 86 0 0.00 0 0.00
สระบุรี 222 0 0.00 0 0.00
นครนายก 82 0 0.00 0 0.00
รวม 1,426 0 0.00 0 0.00