การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
บึงกาฬ 106 0 0.00 0 0.00
หนองบัวลำภู 118 0 0.00 0 0.00
อุดรธานี 312 0 0.00 0 0.00
เลย 180 0 0.00 0 0.00
หนองคาย 124 1 0.81 1 0.81
สกลนคร 250 13 5.20 65 26.00
นครพนม 198 0 0.00 0 0.00
รวม 1,288 14 1.09 66 5.12