การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
อุตรดิตถ์ 134 0 0.00 0 0.00
ตาก 126 0 0.00 0 0.00
สุโขทัย 172 0 0.00 0 0.00
พิษณุโลก 186 0 0.00 0 0.00
เพชรบูรณ์ 234 0 0.00 0 0.00
รวม 852 0 0.00 0 0.00