แบบรายงานระบบฐานข้อมูล อสม.

    บันทึกฐานข้อมูล อสต.

    รายงานจำนวนหมู่บ้าน ชุมชน อสม. เพื่อตั้งเป็นเป้าหมายของบประมาณ ปี 2567

    จำนวน อสม.ที่สมัครเป็นจิตอาสา

     จำนวน อสม.ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการและมีการบันทึกเลขบัญชีธนาคารแล้ว

      รายงาน อสม.  

     การตรวจสอบการเป็น อสม. /ปีที่เป็น อสม.


วิเคราะห์จำแนกตาม เพศ และ ปีที่ลงทะเบียน / ช่วงอายุ / การศึกษา / อาชีพ

     รายงานจำนวนอสม. จำแนกตามเพศ  

     รายงานจำนวนอสม จำแนกตามปีที่ลงทะเบียน  

     รายงานแสดงช่วงอายุของ อสม.

     รายงานแสดงช่วงอายุของ อสม. แบบที่ 2

     รายงานจำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด / อำเภอ / ตำบล

     รายงานจำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด

    


แสดงรายชื่อ ตามความชำนาญ และตำแหน่งทางการในชุมชน   

     ข้อมูล อสม. ที่ดำรงตำแหน่งอื่น เพื่อยืนยันการรับเงินค่าป่วยการ อสม.

     รายงานจำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน (กระทรวงมหาดไทย ) ตามรายจังหวัด

     รายงานจำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( ระดับกลุ่ม / องค์กร / ชุมชน ) ตามรายจังหวัด

     รายงานจำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (เกี่ยวกับการรักษา) ตามรายจังหวัด

     รายงานจำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ ( อื่น ๆ ) ตามรายจังหวัด


การรับเข็ม 10 ปี / 20 ปี / 30 ปี

     รายงานจำนวน อสม. จำแนกการได้รับเข็ม อสม. ( ทั้งหมด ) ตามรายจังหวัด

     รายงานจำนวน อสม. จำแนกการได้รับเข็ม อสม. (เฉพาะ 2550 -2552) ตามรายจังหวัด


ฐานข้อมูล จำนวน อสม. จำแนกตามรายหมู่บ้าน และ รายตำบล

     รายงาน จำนวน อสม. จำแนกรายหมู่บ้าน

     รายงาน จำนวน อสม. จำแนกตามตำบล

 


ฐานข้อมูล อสม . ดีเด่น

    ผลงาน อสม. ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566

     รายงานรายละเอียดประวัติการได้รับเลือก อสม ดีเด่น จำแนกรายจังหวัดและสาขา

     รายงาน อสม ดีเด่น จำแนกตามเขตสุขภาพ