ปีงบประมาณ 2566

 ระบบรายงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

 คู่มือการดำเนินงานสุขศึกษาตำบลจัดการคุณภาพชีวิตและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2565

ระบบรายงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

การประเมินตำบลสีเขียว: ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19"

ปีงบประมาณ 2564

ระบบรายงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

    คู่มือ การใช้งานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

ปีงบประมาณ 2563

โปรแกรมประเมินตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด-19

รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิต

ปีงบประมาณ 2562
รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิต

ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 จำแนกรายจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 จำแนกรายเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2560 จำแนกรายจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2560 จำแนกรายเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จำแนกรายจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559 จำแนกรายเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จำแนกรายจังหวัด เฉพาะพื้นที่เป้าหมาย
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จำแนกรายจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2558 จำแนกรายเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2557
 รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2557 จำแนกรายจังหวัด เฉพาะพื้นที่เป้าหมาย
 รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2557 จำแนกรายจังหวัด
 รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2557 จำแนกรายเขต
 รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2557 จำแนกรายเครือข่ายบริการ


  ปีงบประมาณ 2556
 รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2556 จำแนกรายจังหวัด เฉพาะพื้นที่เป้าหมาย
 รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2556 จำแนกรายจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2556 จำแนกรายเขต
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2556 จำแนกรายเครือข่ายบริการ


 ปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2555 จำแนกรายเครือข่ายบริการ
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2555 จำแนกรายจังหวัด
รายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี 2555 จำแนกรายเขต

 

รายงานผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี 2562 (สำหรับหมู่บ้านที่ดำเนินการอยู่)
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562  (รวมชุมชน)
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน (ระดับเขตสุขภาพ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน (ระดับเขตสุขภาพ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562  (รวมชุมชน)

รายงานผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี 2561 (สำหรับหมู่บ้านที่ดำเนินการอยู่)
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561  (รวมชุมชน)
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน (ระดับเขตสุขภาพ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน (ระดับเขตสุขภาพ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2561  (รวมชุมชน)

รายงานผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี 2560
   รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560  (รวมชุมชน)
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน (ระดับเขตสุขภาพ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
   รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน (ระดับเขตสุขภาพ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560  (รวมชุมชน)

   สรุปรายงานข้อมูลแต่ละส่วนของการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
   ส่วนที่ 1 :  การมีส่วนร่วมการจัดการสุขภาพของชุมชน
    1.1) การจัดเวทีประชุมของทีมสุขภาพในชุมชน
    1.2) การมีทีมสุขภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของชุมชนที่หลากหลาย
    1.3) การกำหนดกติกาหรือข้อบังคับหรือมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ

   ส่วนที่ 2 : การจัดทำแผนด้านสุขภาพโดยชุมชน
    2.1) มีการจัดทำแผนสุขภาพโดยชุมชน
    2.2) การจัดกิจกรรมพัฒนา/แก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน

   ส่วนที่ 3 : การจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพ
   3.1) ในปี 2560 หมู่บ้านได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจาก เทศบาล/อบต. หรือไม่

   ส่วนที่ 4 : การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน / ชุมชน ในปี 2560 มีกิจกรรมใดบ้าง
   4.1) กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. / แกนนำสุขภาพ
   4.2) กิจกรรมด้านการสร้างสุขภาพ / นวัตกรรมสุขภาพ
   4.3) กิจกรรมด้านการบริการสุขภาพภาคประชาชน
   4.4) กิจกรรมด้านการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน
   4.5) กิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน

   ส่วนที่ 5 : การประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพในหมู่บ้าน มีการประเมินผลการจัดการในชุมชนหรือไม่

รายงานผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี 2559
     รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
     รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559  (รวมชุมชน)
     รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน (ระดับเขตสุขภาพ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
     รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน (ระดับเขตสุขภาพ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559  (รวมชุมชน)

   รายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ย้อนหลังข้อมูลปี  2558

   รายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ย้อนหลังข้อมูลปี  2557

   รายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ย้อนหลังข้อมูลปี  2556

   รายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ย้อนหลังข้อมูลปี  2555

   รายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ย้อนหลังข้อมูลปี  2554

   รายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ย้อนหลังข้อมูลปี  2553