การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
ศรีสะเกษ 412 0 0.00 0 0.00
อุบลราชธานี 438 0 0.00 0 0.00
ยโสธร 158 0 0.00 0 0.00
อำนาจเจริญ 112 0 0.00 0 0.00
มุกดาหาร 106 0 0.00 0 0.00
รวม 1,226 0 0.00 0 0.00