การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
สมุทรปราการ 100 0 0.00 0 0.00
ชลบุรี 184 0 0.00 0 0.00
ระยอง 116 0 0.00 0 0.00
จันทบุรี 152 0 0.00 0 0.00
ตราด 76 0 0.00 0 0.00
ฉะเชิงเทรา 186 0 0.00 0 0.00
ปราจีนบุรี 130 0 0.00 0 0.00
สระแก้ว 118 0 0.00 0 0.00
รวม 1,062 0 0.00 0 0.00