ปีงบประมาณ 2567

    ร้อยละแกนนำสุขภาพมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน (ร้อยละ 65) ตัวชี้วัด สำนักงบประมาณ คำรับรองเขต ปี 2567

    ร้อยละ อสม. มีศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตัวชี้วัด ตรวจราชการกระทรวง ปี 2567  

       หมายเหตุ :  - อัพเดทข้อมูลหญิงตั้งครรภ์/ผู้สูงอายุหลังเที่ยงคืน 
                         - อัพเดทข้อมูลคัดกรองสุขภาพ อสม. ทุกวันอาทิตย์ 


    รายงานผลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

รายงานข้อมูลผลประเมินการได้รับยาเสริมไอโอดีน

    รายงานผลการติดตามการเข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน

     รายงานผลการติดตามการเข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงหลังคลอดในชุมชน


ปีงบประมาณ 2566

  อสม. หมอประจำบ้าน    คู่มือการบันทึกการประเมินคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

   ระบบ 3 หมอรู้จักคุณ

   รายงานข้อมูลการคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน


อสม.บัดดี้
ปี 2565

การพัฒนาศักยภาพ อสม.บัดดี้ ในการติดตามผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดรักษา เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

ปี 2563

ฐานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา (ระบบสมัครใจ)

หมอประจำบ้าน

ปีงบประมาณ 2565

   รายงาน หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน

ปีงบประมาณ 2564

  รายงาน หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน

ปีงบประมาณ 2563

  รายงาน หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน