การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
นครราชสีมา 578 0 0.00 0 0.00
บุรีรัมย์ 378 0 0.00 0 0.00
สุรินทร์ 318 0 0.00 0 0.00
ชัยภูมิ 248 0 0.00 0 0.00
รวม 1,522 0 0.00 0 0.00