การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
ขอนแก่น 398 2 0.50 2 0.50
มหาสารคาม 266 0 0.00 0 0.00
ร้อยเอ็ด 386 30 7.77 30 7.77
กาฬสินธุ์ 270 0 0.00 0 0.00
รวม 1,320 32 2.42 32 2.42