การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
นครศรีธรรมราช 340 0 0.00 0 0.00
กระบี่ 106 0 0.00 0 0.00
พังงา 96 0 0.00 0 0.00
ภูเก็ต 34 0 0.00 0 0.00
สุราษฎร์ธานี 262 0 0.00 0 0.00
ระนอง 60 0 0.00 0 0.00
ชุมพร 140 0 0.00 0 0.00
รวม 1,038 0 0.00 0 0.00