การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษารายงานและกราฟแสดงผล

จังหวัด กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลการประเมินศักยภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละผลงาน
เชียงใหม่ 408 0 0.00 0 0.00
ลำพูน 102 0 0.00 0 0.00
ลำปาง 200 0 0.00 0 0.00
แพร่ 156 0 0.00 0 0.00
น่าน 198 0 0.00 0 0.00
พะเยา 136 13 9.56 13 9.56
เชียงราย 248 0 0.00 0 0.00
แม่ฮ่องสอน 90 0 0.00 0 0.00
รวม 1,538 13 0.85 13 0.85