รายงานตาราง อสม. จำแนกตามเพศ และ ตำบล / อำเภอ


จังหวัด / อำเภอ         หากต้องการดูทั้งจังหวัดใด ให้เลือกชื่อจังหวัดไม่ต้องกดเลือก อำเภอ แล้วกดปุ่มออกรายงานได้เลย


รหัสอำเภอ อำเภอ จำนวน เพศชาย เพศหญิง