ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม. เดือน มีนาคม 2564

ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ข้อมูล อสม ที่ใช้บัญชีธนาคารอื่น (เงื่อนไขการผลิตบัตรต้องเป็นธนาคาร ธกส. /รหัส 9999999999 คือบัญชีอื่น) มี 3 sheet ดังนี้

1. มีเงินฝาก ธกส. แล้ว 3,477 ราย
คือ อสม. (จำนวน 3,477ราย) ที่มีบัญชี ธ.ก.ส. บัญชี 1 บัญชี สามารถใช้บัญชีดังกล่าวรับเงินค่าป่วยการผ่าน ธ.ก.ส. ได้ ขอให้ อสม. นำสมุดคู่ฝากไปติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อจัดทำบัตร Smart Card อสม. ต่อไป

2. มีเงินฝาก ธกส.หลายบัญชี 1,239 ราย
คือ อสม. (จำนวน 1,239 ราย) ที่มีบัญชี ธ.ก.ส. มากกว่า 1 บัญชี สามารถเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่ง และแจ้งเลขที่บัญชี ธ.ก.ส. สาขา เพื่อรับเงินค่าป่วยการได้

3. ไม่มีบัญชี ธกส. 947 ราย
คือ อสม. ที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. (จำนวน 947 ราย) ขอให้ อสม. ไปเปิดบัญชีใหม่ที่ ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้าน เพื่อรับเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. และจัดทำบัตร Smart Card อสม. ต่อไป

*** เพื่อเป็นการคัดกรองผู้มีสิทธิจัดทำบัตร Smart Card อสม. ในเบื้องต้น โปรดจัดทำหนังสือรับรองการเป็น อสม. ใช้เป็นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก และกรณี อสม.พ้นสภาพ ลาออก และเสียชีวิต จะต้องมีหนังสือแจ้งสถานะ อสม. เพื่อใช้เป็นเอกสารปิดบัญชีเงินฝาก และยกเลิกบัตร Smart Card อสม. ทุกครั้ง

ไฟล์สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เป็นข้อมูลถือบัตร Smart Card อสม. แต่ปิดบัญชี ธ.ก.ส. จำนวน 2,619 ราย

1. กรณี เป็น อสม. ที่สิ้นสุดสถานภาพการเป็น อสม. แล้ว โปรดจัดทำหนังสือยกเลิกสถานภาพและติดตามให้ อสม. หรือทายาท ส่งมอบบัตรคืน แก่ ธ.ก.ส. สาขา
2. กรณี ยังคงสถานภาพการเป็น อสม. โปรดติดตาม อสม. ให้มาดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. รองรับเงินค่าป่วยการ ซึ่งจะที อสม. บางราย ที่ ธ.ก.ส. สาขารอการติดต่อ เพื่อส่งมอบบัตร Smart Card ให้แก่ อสม.ต่อไป 

   

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 7 เมษายน 2564