รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 54,151 6,083 11.23 37,906 5,933 15.65 13,267 5,759 43.41
เขตสุขภาพที่ 2 30,024 2,402 8.00 21,017 2,346 11.16 7,356 2,116 28.77
เขตสุขภาพที่ 3 29,664 2,572 8.67 20,765 2,694 12.97 7,268 2,505 34.47
เขตสุขภาพที่ 4 24,329 1,293 5.31 17,030 1,278 7.50 5,961 1,277 21.42
เขตสุขภาพที่ 5 29,234 15,508 53.05 20,464 10,453 51.08 7,162 8,366 116.81
เขตสุขภาพที่ 6 27,610 4,363 15.80 19,327 2,909 15.05 6,764 1,964 29.03
เขตสุขภาพที่ 7 43,370 6,477 14.93 30,359 6,420 21.15 10,626 6,378 60.02
เขตสุขภาพที่ 8 37,524 12,584 33.54 26,267 12,490 47.55 9,193 12,243 133.17
เขตสุขภาพที่ 9 44,799 14,705 32.82 31,359 14,483 46.18 10,976 13,886 126.52
เขตสุขภาพที่ 10 33,837 4,760 14.07 23,686 4,337 18.31 8,290 4,221 50.92
เขตสุขภาพที่ 11 25,496 8,510 33.38 17,847 8,158 45.71 6,247 7,729 123.73
เขตสุขภาพที่ 12 26,220 1,414 5.39 18,354 1,411 7.69 6,424 1,407 21.90
รวม 406,258 80,671 19.86 284,381 72,912 25.64 99,533 67,851 68.17