รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 2 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 3 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 4 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 5 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 6 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 7 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 8 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 9 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 10 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 11 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00