รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 54,151 69,769 128.84 37,906 67,267 177.46 13,267 63,058 475.30
เขตสุขภาพที่ 2 30,024 32,125 107.00 21,017 29,995 142.72 7,356 27,824 378.26
เขตสุขภาพที่ 3 29,664 31,753 107.04 20,765 25,619 123.38 7,268 23,978 329.93
เขตสุขภาพที่ 4 24,329 24,807 101.96 17,030 23,009 135.11 5,961 21,448 359.83
เขตสุขภาพที่ 5 29,234 33,824 115.70 20,464 29,149 142.44 7,162 26,571 370.98
เขตสุขภาพที่ 6 27,610 16,948 61.38 19,327 14,841 76.79 6,764 12,096 178.82
เขตสุขภาพที่ 7 43,370 50,989 117.57 30,359 46,333 152.62 10,626 41,292 388.61
เขตสุขภาพที่ 8 37,524 53,865 143.55 26,267 52,368 199.37 9,193 48,209 524.39
เขตสุขภาพที่ 9 44,799 45,573 101.73 31,359 43,638 139.15 10,976 40,273 366.93
เขตสุขภาพที่ 10 33,837 14,312 42.30 23,686 11,182 47.21 8,290 10,889 131.35
เขตสุขภาพที่ 11 25,496 36,892 144.70 17,847 24,084 134.95 6,247 23,282 372.72
เขตสุขภาพที่ 12 26,220 31,397 119.74 18,354 28,907 157.50 6,424 27,011 420.48
รวม 406,258 442,254 108.86 284,381 396,392 139.39 99,533 365,931 367.65