รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 54,151 24,274 44.83 37,906 23,484 61.95 13,267 21,368 161.06
เขตสุขภาพที่ 2 30,024 4,773 15.90 21,017 4,658 22.16 7,356 3,695 50.23
เขตสุขภาพที่ 3 29,664 6,749 22.75 20,765 6,775 32.63 7,268 6,027 82.93
เขตสุขภาพที่ 4 24,329 9,855 40.51 17,030 8,955 52.58 5,961 7,797 130.81
เขตสุขภาพที่ 5 29,234 21,420 73.27 20,464 16,085 78.60 7,162 13,614 190.08
เขตสุขภาพที่ 6 27,610 8,870 32.13 19,327 7,042 36.44 6,764 5,982 88.43
เขตสุขภาพที่ 7 43,370 12,569 28.98 30,359 12,504 41.19 10,626 12,287 115.64
เขตสุขภาพที่ 8 37,524 33,811 90.10 26,267 33,460 127.39 9,193 32,045 348.57
เขตสุขภาพที่ 9 44,799 36,851 82.26 31,359 34,955 111.47 10,976 31,720 289.00
เขตสุขภาพที่ 10 33,837 5,879 17.37 23,686 5,456 23.03 8,290 5,259 63.44
เขตสุขภาพที่ 11 25,496 13,542 53.11 17,847 13,614 76.28 6,247 12,909 206.66
เขตสุขภาพที่ 12 26,220 6,828 26.04 18,354 6,391 34.82 6,424 5,442 84.71
รวม 406,258 185,421 45.64 284,381 173,379 60.97 99,533 158,145 158.89