รายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ข้อมูลปี  2555
 
รายงานผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี 2555
  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2555 เฉพาะในพื้นที่ ตำบลจัดการสุขภาพ
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับจังหวัด ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2555
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับภาค ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2555
  รายงานภาพรวมผลการดำเนินงาน ( ระดับเขต) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2555
  จำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน จำแนกตามเขตพื้นที่ปกครอง
  จำนวนและร้อยละของหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จำแนกตามการเป็นพื้นที่ในตำบลจัดการสุขภาพ ปี 2555
  จำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ
  จำนวนและร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพโดยชุมชน
  จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชน จำแนกตามกลุ่ม/ชมรมด้านสุขภาพ
สรุปรายงานข้อมูลแต่ละส่วนของการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ส่วนที่ 1   การมีส่วนร่วมการจัดการสุขภาพของชุมชน 
  1.1) การจัดเวทีการประชุมขององค์กร อสม. 
  1.2) กลุ่มองค์กรใดที่ร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
  1.3) การกำหนดกติกาของชุมชน หรือ กฎข้อบังคับของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน เช่น มาตรการควบคุมไข้เลือดออก กฎห้ามทิ้งขยะ หรือกฎห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หรือ มาตรการด้านยาเสพติด ฯลฯ 
  
ส่วนที่ 2     การจัดทำแผนด้านสุขภาพโดยชุมชน 
  2.1) ปี 2555 หมู่บ้านมีการจัดทำ แผนด้านสุขภาพหมู่บ้าน / ชุมชน    หรือไม่ 
  2.2) กลุ่ม / องค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน และ ร่วมกิจกรรม การดำเนินงานสุขภาพในชุมชนมีกลุ่ม / องค์กรใดบ้าง ( ตอบได้หลายข้อ ) 
  
ส่วนที่ 3 การจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพ  
  3.1) ในปี 2555 หมู่บ้านได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจาก เทศบาล/อบต. หรือไม่ 
  
ส่วนที่ 4 : การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน / ชุมชน ในปี 2555 มีกิจกรรมใดบ้าง  
  4.1) กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. / แกนนำสุขภาพ  
  4.2) กิจกรรมด้านการสร้างสุขภาพ / นวัตกรรมสุขภาพ 
  4.3) กิจกรรมด้านการบริการสุขภาพภาคประชาชน 
  4.4) กิจกรรมด้านการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน 
  4.5) กิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน 
ส่วนที่ 5 : การประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพในหมู่บ้าน มีการประเมินผลการจัดการในชุมชนหรือไม่ 
 
ส่วนที่ 6 : ผลสำฤทธิ์ของการจัดการสุขภาพ  
  6.1) มีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภาวะวิกฤตในชุมชน 
        (6.1.1) มีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค  
        (6.1.2) มีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมภาวะวิกฤต 
  6.2) เป็นแหล่งเรียนรู้ / ศูนย์การเรียนรู้ให้หมู่บ้านอื่น ๆ (เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ , โรงเรียน อสม.