รายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ข้อมูลปี  2554
 

               รายงานภาพรวมการจัดการหมู่บ้านสุขภาพ  

               รายงานข้อมูลระดับศักยภาพ

               รายงานชื่อหมู่บ้านพร้อมระดับคะแนนการจัดระดับศักยภาพการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จำแนกตามจังหวัด/อำเภอ/ตำบล  

               รายละเอียดการจัดการ ศสมช.   

               รายละเอียดการจัดการ กลุ่ม / ชุมชน  

               รายละเอียดกองทุน / งบประมาณ  

               ตารางเปรียบเทียบจำนวนและร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์  

               ตารางเปรียบเทียบจำนวนและร้อยละของปัญหาการบริหารจัดการสุขภาพ 4 ด้าน  

               ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการมีกลุ่ม/ชมรม ที่ยังดำเนินการในหมู่บ้าน

               ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

               การคำนวณค่าต่างๆ ในแบบประเมินหมู่บ้านจัดการ

               รายงานข้อมูลแบบประเมิน จำแนกตามรายชื่อหมู่บ้าน


--------------------------------

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ อสม.ต้องดูแล จำแนกตามจังหวัด

               การจัดสวัสดิการชุมชน จำแนกตามจังหวัด


--------------------------------

               จำนวนค่าเฉลี่ยผู้พิการในชุมชน


               จำนวนค่าเฉลี่ยผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน


               จำนวนค่าเฉลี่ยผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน

รายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ย้อนหลังข้อมูลปี  2553