รายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ข้อมูลปี  2553

               รายงานภาพรวมการจัดการหมู่บ้านสุขภาพ  

               รายงานข้อมูลระดับศักยภาพ

               รายงานชื่อหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จำแนกตามจังหวัด/อำเภอ/ตำบล  

               รายละเอียดการจัดการ ศสมช.   

               รายละเอียดการจัดการ กลุ่ม / ชุมชน  

               รายละเอียดกองทุน / งบประมาณ  

               ตารางเปรียบเทียบจำนวนและร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์  

               ตารางเปรียบเทียบจำนวนและร้อยละของปัญหาการบริหารจัดการสุขภาพ 4 ด้าน  

               ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการมีกลุ่ม/ชมรม ที่ยังดำเนินการในหมู่บ้าน

               ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

               การคำนวณค่าต่างๆ ในแบบประเมินหมู่บ้านจัดการ

               รายงานข้อมูลแบบประเมิน


--------------------------------

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ อสม.ต้องดูแล จำแนกตามจังหวัด

               การจัดสวัสดิการชุมชน จำแนกตามจังหวัด


--------------------------------

               ตารางที่ 1 แสดงจำนวนหมู่บ้าน และค่าเฉลี่ยจำนวนหญิงตั้งครรภ์ / หญิงหลังคลอด และ
                     มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ที่อสม. ดูแลต่อหมู่บ้าน ปี 2553 จำแนกรายจังหวัด


               ตารางแสดง จำนวนหมู่บ้าน และค่าเฉลี่ยต่อหมู่บ้านของกลุ่มจำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปีในชุมชน และ
                     จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย ที่ อสม ดูแลในปี 2553 จำแนกรายจังหวัด


                ตารางแสดง จำนวนหมู่บ้าน และค่าเฉลี่ยต่อหมู่บ้านของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน , ผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังในชุมชน
                     และ ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ปี 2553 จำแนกรายจังหวัด


               จำนวนค่าเฉลี่ยผู้พิการในชุมชน


               จำนวนค่าเฉลี่ยผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน


               จำนวนค่าเฉลี่ยผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน