1. ข้อมูลการผลิตบัตร Smart Card อสม. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
2.ข้อมูล อสม.ที่ยังไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำบัตรฯ (อสม.ยังไม่ลงทะเบียนที่สาขา) วันที่ 2 สิงหาคม 2563
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ

ไฟล์แนบ