1. ข้อมูลการผลิตบัตร Smart Card  อสม. ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
2.ข้อมูล อสม.ที่ยังไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำบัตรฯ
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ

ไฟล์แนบ