รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2558 เฉพาะในพื้นที่ ตำบลจัดการสุขภาพ
จังหวัด แพร่ อำเภอ เมืองแพร่ ตำบล วังธง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
54010701 เวียงตั้ง ผ่านเกณฑ์
54010702 วังธง ผ่านเกณฑ์
54010703 ปากห้วย ผ่านเกณฑ์
54010704 เวียงตั้ง ผ่านเกณฑ์
54010705 เวียงตั้ง ผ่านเกณฑ์
54010706 ปากห้วย ผ่านเกณฑ์