รายงานเรื่อง :
  รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ส่วนที่ 2 ร้อยละของ อสม. เป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หน่ายงาน :
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
  ระดับเครือข่ายบริการ
รายงาน ณ วันที่ :
  วัน พุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2565
ระบบรายงาน :
  พัฒนาศักยภาพ อสม.ระดับเครือข่ายบริการ 1

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เชียงใหม่
8,097
892
11.02
846
94.84
46
5.16
ลำพูน
2,547
512
20.10
457
89.26
55
10.74
ลำปาง
4,364
4,364
100.00
4,300
98.53
64
1.47
แพร่
2,786
2,786
100.00
2,655
95.30
131
4.70
น่าน
3,052
3,052
100.00
3,052
100.00
0
0.00
พะเยา
3,401
110
3.23
99
90.00
11
10.00
เชียงราย
5,823
4,855
83.38
3,980
81.98
875
18.02
แม่ฮ่องสอน
1,248
125
10.02
103
82.40
22
17.60
ผลรวม
156,590
16,696
10.66
15,492
92.79
1,204
7.21
 


ระดับเครือข่ายบริการ 2

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
อุตรดิตถ์
2,575
263
10.21
253
96.20
10
3.80
ตาก
2,818
282
10.01
282
100.00
0
0.00
สุโขทัย
2,982
2,982
100.00
2,982
100.00
0
0.00
พิษณุโลก
3,877
412
10.63
278
67.48
134
32.52
เพชรบูรณ์
4,049
548
13.53
421
76.82
127
23.18
ผลรวม
81,505
4,487
5.51
4,216
93.96
271
6.04
 


ระดับเครือข่ายบริการ 3

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ชัยนาท
2,301
240
10.43
240
100.00
0
0.00
นครสวรรค์
4,427
500
11.29
472
94.40
28
5.60
อุทัยธานี
1,752
176
10.05
157
89.20
19
10.80
กำแพงเพชร
2,909
350
12.03
330
94.29
20
5.71
พิจิตร
3,251
592
18.21
555
93.75
37
6.25
ผลรวม
73,200
1,858
2.54
1,754
94.40
104
5.60
 


ระดับเครือข่ายบริการ 4

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
นนทบุรี
1,891
1,080
57.11
1,080
100.00
0
0.00
ปทุมธานี
2,187
291
13.31
261
89.69
30
10.31
พระนครศรีอยุธยา
3,129
322
10.29
307
95.34
15
4.66
อ่างทอง
1,408
150
10.65
145
96.67
5
3.33
ลพบุรี
2,939
300
10.21
270
90.00
30
10.00
สิงห์บุรี
1,219
122
10.01
119
97.54
3
2.46
สระบุรี
2,667
270
10.12
197
72.96
73
27.04
นครนายก
985
985
100.00
985
100.00
0
0.00
ผลรวม
82,125
3,520
4.29
3,364
95.57
156
4.43
 


ระดับเครือข่ายบริการ 5

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ราชบุรี
2,938
328
11.16
278
84.76
50
15.24
กาญจนบุรี
3,471
394
11.35
377
95.69
17
4.31
สุพรรณบุรี
3,479
350
10.06
244
69.71
106
30.29
นครปฐม
2,388
240
10.05
227
94.58
13
5.42
สมุทรสาคร
868
100
11.52
88
88.00
12
12.00
สมุทรสงคราม
598
60
10.03
54
90.00
6
10.00
เพชรบุรี
1,961
1,961
100.00
1,785
91.02
176
8.98
ประจวบคีรีขันธ์
1,841
198
10.76
189
95.45
9
4.55
ผลรวม
87,720
3,631
4.14
3,242
89.29
389
10.71
 


ระดับเครือข่ายบริการ 6

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
สมุทรปราการ
1,940
435
22.42
398
91.49
37
8.51
ชลบุรี
3,237
348
10.75
279
80.17
69
19.83
ระยอง
2,345
500
21.32
330
66.00
170
34.00
จันทบุรี
2,318
250
10.79
235
94.00
15
6.00
ตราด
1,228
1,228
100.00
1,178
95.93
50
4.07
ฉะเชิงเทรา
2,643
2,313
87.51
2,278
98.49
35
1.51
ปราจีนบุรี
2,117
220
10.39
214
97.27
6
2.73
สระแก้ว
2,207
1,198
54.28
1,175
98.08
23
1.92
ผลรวม
90,175
6,492
7.20
6,087
93.76
405
6.24
 


ระดับเครือข่ายบริการ 7

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ขอนแก่น
7,896
1,020
12.92
1,020
100.00
0
0.00
มหาสารคาม
4,468
500
11.19
500
100.00
0
0.00
ร้อยเอ็ด
7,609
761
10.00
761
100.00
0
0.00
กาฬสินธุ์
4,566
500
10.95
482
96.40
18
3.60
ผลรวม
122,695
2,781
2.27
2,763
99.35
18
0.65
 


ระดับเครือข่ายบริการ 8

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
หนองบัวลำภู
2,219
2,219
100.00
2,219
100.00
0
0.00
อุดรธานี
6,533
6,533
100.00
5,898
90.28
635
9.72
เลย
3,446
3,446
100.00
3,446
100.00
0
0.00
หนองคาย
2,510
375
14.94
356
94.93
19
5.07
สกลนคร
5,437
5,437
100.00
5,437
100.00
0
0.00
นครพนม
3,253
2,447
75.22
2,245
91.74
202
8.26
บึงกาฬ
1,967
1,967
100.00
1,967
100.00
0
0.00
ผลรวม
126,825
22,424
17.68
21,568
96.18
856
3.82
 


ระดับเครือข่ายบริการ 9

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
นครราชสีมา
11,946
6,566
54.96
5,798
88.30
768
11.70
บุรีรัมย์
6,662
2,119
31.81
2,016
95.14
103
4.86
สุรินทร์
5,696
2,043
35.87
1,958
95.84
85
4.16
ชัยภูมิ
5,573
946
16.97
946
100.00
0
0.00
ผลรวม
149,385
11,674
7.81
10,718
91.81
956
8.19
 


ระดับเครือข่ายบริการ 10

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ศรีสะเกษ
6,485
6,485
100.00
6,485
100.00
0
0.00
อุบลราชธานี
8,097
8,097
100.00
8,097
100.00
0
0.00
ยโสธร
2,579
551
21.36
441
80.04
110
19.96
อำนาจเจริญ
1,792
1,792
100.00
1,792
100.00
0
0.00
มุกดาหาร
1,700
1,700
100.00
1,700
100.00
0
0.00
ผลรวม
103,265
18,625
18.04
18,515
99.41
110
0.59
 


ระดับเครือข่ายบริการ 11

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
นครศรีธรรมราช
6,545
1,350
20.63
1,350
100.00
0
0.00
กระบี่
1,893
216
11.41
153
70.83
63
29.17
พังงา
1,463
590
40.33
558
94.58
32
5.42
ภูเก็ต
594
357
60.10
323
90.48
34
9.52
สุราษฎร์ธานี
4,759
875
18.39
810
92.57
65
7.43
ระนอง
845
845
100.00
720
85.21
125
14.79
ชุมพร
2,655
1,980
74.58
1,870
94.44
110
5.56
ผลรวม
93,770
6,213
6.63
5,784
93.10
429
6.90
 


ระดับเครือข่ายบริการ 12

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
สงขลา
4,315
450
10.43
446
99.11
4
0.89
สตูล
1,377
250
18.16
250
100.00
0
0.00
ตรัง
2,501
2,501
100.00
2,463
98.48
38
1.52
พัทลุง
2,660
304
11.43
276
90.79
28
9.21
ปัตตานี
1,952
212
10.86
212
100.00
0
0.00
ยะลา
1,464
1,464
100.00
1,464
100.00
0
0.00
นราธิวาส
2,280
2,280
100.00
1,539
67.50
741
32.50
ผลรวม
82,745
7,461
9.02
6,650
89.13
811
10.87
 


ระดับเครือข่ายบริการ 13

จังหวัด
จำนวน อสม.
เป้าหมาย (คน)
อสม.ที่ประเมิน (คน)
(ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10%)
ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ผลรวม
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00