รายงานเรื่อง :
  รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ส่วนที่ 3 ด้านทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
หน่ายงาน :
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
  ระดับเครือข่ายบริการ
รายงาน ณ วันที่ :
  วัน พุธ ที่ 10 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2565
ระบบรายงาน :
  พัฒนาศักยภาพ อสม.ระดับเครือข่ายบริการ 1

จังหวัด
เชียงใหม่
ทำได้    884 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    880 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    873 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    860 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    846 คน      ทำไม่ได้    46 คน
ทำได้    869 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    892 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    862 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    852 คน      ทำไม่ได้    40 คน
ทำได้    859 คน      ทำไม่ได้    33 คน
ทำได้    861 คน      ทำไม่ได้    31 คน
ทำได้    861 คน      ทำไม่ได้    31 คน
ทำได้    849 คน      ทำไม่ได้    43 คน
ทำได้    849 คน      ทำไม่ได้    43 คน
ทำได้    860 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    862 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    861 คน      ทำไม่ได้    31 คน
ทำได้    861 คน      ทำไม่ได้    31 คน
ทำได้    859 คน      ทำไม่ได้    33 คน
ทำได้    860 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    850 คน      ทำไม่ได้    42 คน
ทำได้    871 คน      ทำไม่ได้    21 คน
ลำพูน
ทำได้    458 คน      ทำไม่ได้    54 คน
ทำได้    412 คน      ทำไม่ได้    100 คน
ทำได้    388 คน      ทำไม่ได้    124 คน
ทำได้    442 คน      ทำไม่ได้    70 คน
ทำได้    489 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    489 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    489 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    488 คน      ทำไม่ได้    24 คน
ทำได้    488 คน      ทำไม่ได้    24 คน
ทำได้    466 คน      ทำไม่ได้    46 คน
ทำได้    501 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    497 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    497 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    489 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    504 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    503 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    499 คน      ทำไม่ได้    13 คน
ทำได้    504 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    498 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    498 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    497 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    197 คน      ทำไม่ได้    315 คน
ลำปาง
ทำได้    4,300 คน      ทำไม่ได้    64 คน
ทำได้    4,300 คน      ทำไม่ได้    64 คน
ทำได้    4,360 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    4,350 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    4,360 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,364 คน      ทำไม่ได้    0 คน
แพร่
ทำได้    2,454 คน      ทำไม่ได้    332 คน
ทำได้    2,432 คน      ทำไม่ได้    354 คน
ทำได้    2,655 คน      ทำไม่ได้    131 คน
ทำได้    2,567 คน      ทำไม่ได้    219 คน
ทำได้    2,750 คน      ทำไม่ได้    36 คน
ทำได้    2,786 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,786 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,365 คน      ทำไม่ได้    421 คน
ทำได้    2,743 คน      ทำไม่ได้    43 คน
ทำได้    2,356 คน      ทำไม่ได้    430 คน
ทำได้    2,654 คน      ทำไม่ได้    132 คน
ทำได้    2,756 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    2,756 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    2,588 คน      ทำไม่ได้    198 คน
ทำได้    2,785 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    2,743 คน      ทำไม่ได้    43 คน
ทำได้    2,785 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    2,785 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    2,545 คน      ทำไม่ได้    241 คน
ทำได้    2,785 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    2,785 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    2,785 คน      ทำไม่ได้    1 คน
น่าน
ทำได้    2,989 คน      ทำไม่ได้    63 คน
ทำได้    2,997 คน      ทำไม่ได้    55 คน
ทำได้    3,021 คน      ทำไม่ได้    31 คน
ทำได้    2,942 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    2,998 คน      ทำไม่ได้    54 คน
ทำได้    3,052 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    3,052 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    3,049 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ทำได้    3,042 คน      ทำไม่ได้    10 คน
ทำได้    3,047 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    3,052 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    3,052 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    3,052 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    3,052 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,975 คน      ทำไม่ได้    77 คน
ทำได้    2,980 คน      ทำไม่ได้    72 คน
ทำได้    3,030 คน      ทำไม่ได้    22 คน
ทำได้    3,027 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    3,019 คน      ทำไม่ได้    33 คน
ทำได้    3,009 คน      ทำไม่ได้    43 คน
ทำได้    3,037 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    3,039 คน      ทำไม่ได้    13 คน
พะเยา
ทำได้    96 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    75 คน      ทำไม่ได้    35 คน
ทำได้    94 คน      ทำไม่ได้    16 คน
ทำได้    99 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    108 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    99 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    103 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    98 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    102 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    92 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    108 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    106 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    108 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    99 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    103 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    103 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    98 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    98 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    98 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    97 คน      ทำไม่ได้    13 คน
ทำได้    95 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    91 คน      ทำไม่ได้    19 คน
เชียงราย
ทำได้    2,251 คน      ทำไม่ได้    2,604 คน
ทำได้    2,957 คน      ทำไม่ได้    1,898 คน
ทำได้    4,351 คน      ทำไม่ได้    504 คน
ทำได้    4,415 คน      ทำไม่ได้    440 คน
ทำได้    4,320 คน      ทำไม่ได้    535 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    4,855 คน      ทำไม่ได้    0 คน
แม่ฮ่องสอน
ทำได้    107 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    93 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    114 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    95 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    116 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    114 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    121 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    113 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    110 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    89 คน      ทำไม่ได้    36 คน
ทำได้    122 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ทำได้    121 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    120 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    109 คน      ทำไม่ได้    16 คน
ทำได้    116 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    113 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    106 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    116 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    117 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    118 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    106 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    110 คน      ทำไม่ได้    15 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 2

จังหวัด
อุตรดิตถ์
ทำได้    255 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    217 คน      ทำไม่ได้    46 คน
ทำได้    257 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    252 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    256 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    257 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    261 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    256 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    254 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    239 คน      ทำไม่ได้    24 คน
ทำได้    259 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    261 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    258 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    247 คน      ทำไม่ได้    16 คน
ทำได้    256 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    258 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    256 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    260 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ทำได้    258 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    258 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    256 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    254 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ตาก
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    262 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    282 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    280 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    280 คน      ทำไม่ได้    2 คน
สุโขทัย
ทำได้    2,900 คน      ทำไม่ได้    82 คน
ทำได้    2,955 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,215 คน      ทำไม่ได้    767 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,580 คน      ทำไม่ได้    402 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,982 คน      ทำไม่ได้    0 คน
พิษณุโลก
ทำได้    366 คน      ทำไม่ได้    46 คน
ทำได้    318 คน      ทำไม่ได้    94 คน
ทำได้    412 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    382 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    376 คน      ทำไม่ได้    36 คน
ทำได้    293 คน      ทำไม่ได้    119 คน
ทำได้    288 คน      ทำไม่ได้    124 คน
ทำได้    292 คน      ทำไม่ได้    120 คน
ทำได้    296 คน      ทำไม่ได้    116 คน
ทำได้    291 คน      ทำไม่ได้    121 คน
ทำได้    286 คน      ทำไม่ได้    126 คน
ทำได้    291 คน      ทำไม่ได้    121 คน
ทำได้    291 คน      ทำไม่ได้    121 คน
ทำได้    291 คน      ทำไม่ได้    121 คน
ทำได้    398 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    402 คน      ทำไม่ได้    10 คน
ทำได้    354 คน      ทำไม่ได้    58 คน
ทำได้    385 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    302 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    315 คน      ทำไม่ได้    97 คน
ทำได้    315 คน      ทำไม่ได้    97 คน
ทำได้    291 คน      ทำไม่ได้    121 คน
เพชรบูรณ์
ทำได้    421 คน      ทำไม่ได้    127 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    325 คน      ทำไม่ได้    223 คน
ทำได้    356 คน      ทำไม่ได้    192 คน
ทำได้    544 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    421 คน      ทำไม่ได้    127 คน
ทำได้    325 คน      ทำไม่ได้    223 คน
ทำได้    325 คน      ทำไม่ได้    223 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    443 คน      ทำไม่ได้    105 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    548 คน      ทำไม่ได้    0 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 3

จังหวัด
ชัยนาท
ทำได้    216 คน      ทำไม่ได้    24 คน
ทำได้    224 คน      ทำไม่ได้    16 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    232 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    224 คน      ทำไม่ได้    16 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    232 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    232 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    232 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    232 คน      ทำไม่ได้    8 คน
นครสวรรค์
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    54 คน
ทำได้    455 คน      ทำไม่ได้    45 คน
ทำได้    421 คน      ทำไม่ได้    79 คน
ทำได้    388 คน      ทำไม่ได้    112 คน
ทำได้    477 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    488 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    477 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    473 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    411 คน      ทำไม่ได้    89 คน
ทำได้    444 คน      ทำไม่ได้    56 คน
ทำได้    391 คน      ทำไม่ได้    109 คน
ทำได้    425 คน      ทำไม่ได้    75 คน
ทำได้    347 คน      ทำไม่ได้    153 คน
ทำได้    347 คน      ทำไม่ได้    153 คน
ทำได้    405 คน      ทำไม่ได้    95 คน
ทำได้    390 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    388 คน      ทำไม่ได้    112 คน
ทำได้    380 คน      ทำไม่ได้    120 คน
ทำได้    455 คน      ทำไม่ได้    45 คน
ทำได้    487 คน      ทำไม่ได้    13 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    54 คน
ทำได้    455 คน      ทำไม่ได้    45 คน
อุทัยธานี
ทำได้    148 คน      ทำไม่ได้    28 คน
ทำได้    133 คน      ทำไม่ได้    43 คน
ทำได้    154 คน      ทำไม่ได้    22 คน
ทำได้    139 คน      ทำไม่ได้    37 คน
ทำได้    147 คน      ทำไม่ได้    29 คน
ทำได้    176 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    176 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    151 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    162 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    159 คน      ทำไม่ได้    17 คน
ทำได้    170 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    174 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    157 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    145 คน      ทำไม่ได้    31 คน
ทำได้    176 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    163 คน      ทำไม่ได้    13 คน
ทำได้    147 คน      ทำไม่ได้    29 คน
ทำได้    171 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    176 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    149 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    142 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    137 คน      ทำไม่ได้    39 คน
กำแพงเพชร
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    300 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    300 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    320 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    300 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    330 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    300 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    320 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    300 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    300 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    300 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    320 คน      ทำไม่ได้    30 คน
พิจิตร
ทำได้    543 คน      ทำไม่ได้    49 คน
ทำได้    475 คน      ทำไม่ได้    117 คน
ทำได้    560 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    504 คน      ทำไม่ได้    88 คน
ทำได้    560 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    541 คน      ทำไม่ได้    51 คน
ทำได้    573 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    563 คน      ทำไม่ได้    29 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    492 คน      ทำไม่ได้    100 คน
ทำได้    579 คน      ทำไม่ได้    13 คน
ทำได้    572 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    565 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    542 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    561 คน      ทำไม่ได้    31 คน
ทำได้    552 คน      ทำไม่ได้    40 คน
ทำได้    534 คน      ทำไม่ได้    58 คน
ทำได้    575 คน      ทำไม่ได้    17 คน
ทำได้    570 คน      ทำไม่ได้    22 คน
ทำได้    569 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    538 คน      ทำไม่ได้    54 คน
ทำได้    534 คน      ทำไม่ได้    58 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 4

จังหวัด
นนทบุรี
ทำได้    1,080 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,080 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,080 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,080 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,000 คน      ทำไม่ได้    80 คน
ทำได้    1,080 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,080 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,080 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,080 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    900 คน      ทำไม่ได้    180 คน
ทำได้    1,000 คน      ทำไม่ได้    80 คน
ทำได้    1,000 คน      ทำไม่ได้    80 คน
ทำได้    1,000 คน      ทำไม่ได้    80 คน
ทำได้    800 คน      ทำไม่ได้    280 คน
ทำได้    1,080 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,000 คน      ทำไม่ได้    80 คน
ทำได้    1,080 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    900 คน      ทำไม่ได้    180 คน
ทำได้    800 คน      ทำไม่ได้    280 คน
ทำได้    800 คน      ทำไม่ได้    280 คน
ทำได้    800 คน      ทำไม่ได้    280 คน
ทำได้    800 คน      ทำไม่ได้    280 คน
ปทุมธานี
ทำได้    261 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    261 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    254 คน      ทำไม่ได้    37 คน
ทำได้    248 คน      ทำไม่ได้    43 คน
ทำได้    264 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    274 คน      ทำไม่ได้    17 คน
ทำได้    275 คน      ทำไม่ได้    16 คน
ทำได้    271 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    270 คน      ทำไม่ได้    21 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    51 คน
ทำได้    276 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    279 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    277 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    271 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    274 คน      ทำไม่ได้    17 คน
ทำได้    266 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    272 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    273 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    277 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    13 คน
ทำได้    262 คน      ทำไม่ได้    29 คน
ทำได้    268 คน      ทำไม่ได้    23 คน
พระนครศรีอยุธยา
ทำได้    299 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    302 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    307 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    297 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    314 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    300 คน      ทำไม่ได้    22 คน
ทำได้    314 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    305 คน      ทำไม่ได้    17 คน
ทำได้    313 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    280 คน      ทำไม่ได้    42 คน
ทำได้    317 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    320 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    320 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    317 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    313 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    317 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    303 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    320 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    318 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    322 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    311 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    313 คน      ทำไม่ได้    9 คน
อ่างทอง
ทำได้    145 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    147 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ทำได้    145 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    139 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    144 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    149 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    146 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    148 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    147 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ทำได้    138 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    150 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    150 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    150 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    149 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    148 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    149 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    148 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    149 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    150 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    150 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    150 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    146 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ลพบุรี
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
สิงห์บุรี
ทำได้    117 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    115 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    117 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    110 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    122 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    120 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    120 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    121 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    119 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ทำได้    112 คน      ทำไม่ได้    10 คน
ทำได้    122 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    121 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    120 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    114 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    122 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    120 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    115 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    119 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ทำได้    122 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    117 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    110 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    103 คน      ทำไม่ได้    19 คน
สระบุรี
ทำได้    253 คน      ทำไม่ได้    17 คน
ทำได้    168 คน      ทำไม่ได้    102 คน
ทำได้    214 คน      ทำไม่ได้    56 คน
ทำได้    254 คน      ทำไม่ได้    16 คน
ทำได้    266 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    270 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    270 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    270 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    270 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    270 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    270 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    191 คน      ทำไม่ได้    79 คน
ทำได้    122 คน      ทำไม่ได้    148 คน
ทำได้    122 คน      ทำไม่ได้    148 คน
ทำได้    152 คน      ทำไม่ได้    118 คน
ทำได้    198 คน      ทำไม่ได้    72 คน
ทำได้    270 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    270 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    132 คน      ทำไม่ได้    138 คน
ทำได้    270 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    98 คน      ทำไม่ได้    172 คน
ทำได้    52 คน      ทำไม่ได้    218 คน
นครนายก
ทำได้    902 คน      ทำไม่ได้    83 คน
ทำได้    922 คน      ทำไม่ได้    63 คน
ทำได้    902 คน      ทำไม่ได้    83 คน
ทำได้    930 คน      ทำไม่ได้    55 คน
ทำได้    855 คน      ทำไม่ได้    130 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    985 คน      ทำไม่ได้    0 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 5

จังหวัด
ราชบุรี
ทำได้    328 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    300 คน      ทำไม่ได้    28 คน
ทำได้    300 คน      ทำไม่ได้    28 คน
ทำได้    328 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    328 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    328 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    328 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    328 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    328 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    328 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    328 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    328 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    50 คน
กาญจนบุรี
ทำได้    392 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    374 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    367 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    286 คน      ทำไม่ได้    108 คน
ทำได้    392 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    369 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    381 คน      ทำไม่ได้    13 คน
ทำได้    382 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    333 คน      ทำไม่ได้    61 คน
ทำได้    335 คน      ทำไม่ได้    59 คน
ทำได้    394 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    393 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    393 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    382 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    383 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    392 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    344 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    393 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    389 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    389 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    355 คน      ทำไม่ได้    39 คน
ทำได้    361 คน      ทำไม่ได้    33 คน
สุพรรณบุรี
ทำได้    247 คน      ทำไม่ได้    103 คน
ทำได้    248 คน      ทำไม่ได้    102 คน
ทำได้    253 คน      ทำไม่ได้    97 คน
ทำได้    245 คน      ทำไม่ได้    105 คน
ทำได้    239 คน      ทำไม่ได้    111 คน
ทำได้    242 คน      ทำไม่ได้    108 คน
ทำได้    245 คน      ทำไม่ได้    105 คน
ทำได้    244 คน      ทำไม่ได้    106 คน
ทำได้    244 คน      ทำไม่ได้    106 คน
ทำได้    246 คน      ทำไม่ได้    104 คน
ทำได้    245 คน      ทำไม่ได้    105 คน
ทำได้    243 คน      ทำไม่ได้    107 คน
ทำได้    243 คน      ทำไม่ได้    107 คน
ทำได้    243 คน      ทำไม่ได้    107 คน
ทำได้    244 คน      ทำไม่ได้    106 คน
ทำได้    248 คน      ทำไม่ได้    102 คน
ทำได้    244 คน      ทำไม่ได้    106 คน
ทำได้    239 คน      ทำไม่ได้    111 คน
ทำได้    243 คน      ทำไม่ได้    107 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    100 คน
ทำได้    248 คน      ทำไม่ได้    102 คน
ทำได้    246 คน      ทำไม่ได้    104 คน
นครปฐม
ทำได้    207 คน      ทำไม่ได้    33 คน
ทำได้    197 คน      ทำไม่ได้    43 คน
ทำได้    213 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    206 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    230 คน      ทำไม่ได้    10 คน
ทำได้    231 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    235 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    229 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    235 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    205 คน      ทำไม่ได้    35 คน
ทำได้    230 คน      ทำไม่ได้    10 คน
ทำได้    233 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    232 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    219 คน      ทำไม่ได้    21 คน
ทำได้    236 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    232 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    229 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    225 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    233 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    236 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    225 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    224 คน      ทำไม่ได้    16 คน
สมุทรสาคร
ทำได้    77 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    85 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    99 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    93 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    95 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    98 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    98 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    98 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    100 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    66 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    92 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    98 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    88 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    77 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    98 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    91 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    91 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    96 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    95 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    95 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    94 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    79 คน      ทำไม่ได้    21 คน
สมุทรสงคราม
ทำได้    48 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    49 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    54 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    29 คน      ทำไม่ได้    31 คน
ทำได้    47 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    54 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    54 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    42 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    36 คน      ทำไม่ได้    24 คน
ทำได้    42 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    48 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    49 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    36 คน      ทำไม่ได้    24 คน
ทำได้    30 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    49 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    42 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    51 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    52 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    37 คน      ทำไม่ได้    24 คน
ทำได้    45 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    41 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    48 คน      ทำไม่ได้    12 คน
เพชรบุรี
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,850 คน      ทำไม่ได้    111 คน
ทำได้    1,920 คน      ทำไม่ได้    41 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,950 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,961 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ประจวบคีรีขันธ์
ทำได้    192 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    184 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    189 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    180 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    182 คน      ทำไม่ได้    16 คน
ทำได้    192 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    194 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    193 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    194 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    157 คน      ทำไม่ได้    41 คน
ทำได้    195 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ทำได้    197 คน      ทำไม่ได้    1 คน
ทำได้    190 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    173 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    188 คน      ทำไม่ได้    10 คน
ทำได้    193 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    190 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    194 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    194 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    195 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ทำได้    189 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    176 คน      ทำไม่ได้    22 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 6

จังหวัด
สมุทรปราการ
ทำได้    405 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    378 คน      ทำไม่ได้    57 คน
ทำได้    404 คน      ทำไม่ได้    31 คน
ทำได้    374 คน      ทำไม่ได้    61 คน
ทำได้    408 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    405 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    413 คน      ทำไม่ได้    22 คน
ทำได้    417 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    405 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    365 คน      ทำไม่ได้    70 คน
ทำได้    409 คน      ทำไม่ได้    26 คน
ทำได้    413 คน      ทำไม่ได้    22 คน
ทำได้    408 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    390 คน      ทำไม่ได้    45 คน
ทำได้    413 คน      ทำไม่ได้    22 คน
ทำได้    413 คน      ทำไม่ได้    22 คน
ทำได้    391 คน      ทำไม่ได้    44 คน
ทำได้    417 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    421 คน      ทำไม่ได้    14 คน
ทำได้    420 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    417 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    417 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ชลบุรี
ทำได้    38 คน      ทำไม่ได้    310 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    340 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    340 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    325 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    348 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    325 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    325 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    340 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    325 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    310 คน      ทำไม่ได้    38 คน
ทำได้    225 คน      ทำไม่ได้    123 คน
ทำได้    345 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ระยอง
ทำได้    462 คน      ทำไม่ได้    38 คน
ทำได้    396 คน      ทำไม่ได้    104 คน
ทำได้    415 คน      ทำไม่ได้    85 คน
ทำได้    425 คน      ทำไม่ได้    75 คน
ทำได้    453 คน      ทำไม่ได้    47 คน
ทำได้    442 คน      ทำไม่ได้    58 คน
ทำได้    485 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    455 คน      ทำไม่ได้    45 คน
ทำได้    455 คน      ทำไม่ได้    45 คน
ทำได้    431 คน      ทำไม่ได้    69 คน
ทำได้    475 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    489 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    477 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    485 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    464 คน      ทำไม่ได้    36 คน
ทำได้    483 คน      ทำไม่ได้    17 คน
ทำได้    445 คน      ทำไม่ได้    55 คน
ทำได้    475 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    465 คน      ทำไม่ได้    35 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    455 คน      ทำไม่ได้    45 คน
ทำได้    461 คน      ทำไม่ได้    39 คน
จันทบุรี
ทำได้    232 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    228 คน      ทำไม่ได้    22 คน
ทำได้    240 คน      ทำไม่ได้    10 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    247 คน      ทำไม่ได้    3 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    239 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    223 คน      ทำไม่ได้    27 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    248 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    246 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    225 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    239 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    238 คน      ทำไม่ได้    12 คน
ทำได้    226 คน      ทำไม่ได้    24 คน
ทำได้    243 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    248 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    248 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    225 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    224 คน      ทำไม่ได้    26 คน
ตราด
ทำได้    1,128 คน      ทำไม่ได้    100 คน
ทำได้    784 คน      ทำไม่ได้    444 คน
ทำได้    522 คน      ทำไม่ได้    706 คน
ทำได้    477 คน      ทำไม่ได้    751 คน
ทำได้    678 คน      ทำไม่ได้    550 คน
ทำได้    1,149 คน      ทำไม่ได้    79 คน
ทำได้    1,149 คน      ทำไม่ได้    79 คน
ทำได้    551 คน      ทำไม่ได้    677 คน
ทำได้    889 คน      ทำไม่ได้    339 คน
ทำได้    547 คน      ทำไม่ได้    681 คน
ทำได้    1,041 คน      ทำไม่ได้    187 คน
ทำได้    998 คน      ทำไม่ได้    230 คน
ทำได้    824 คน      ทำไม่ได้    404 คน
ทำได้    964 คน      ทำไม่ได้    264 คน
ทำได้    722 คน      ทำไม่ได้    506 คน
ทำได้    899 คน      ทำไม่ได้    329 คน
ทำได้    1,022 คน      ทำไม่ได้    206 คน
ทำได้    893 คน      ทำไม่ได้    335 คน
ทำได้    825 คน      ทำไม่ได้    403 คน
ทำได้    997 คน      ทำไม่ได้    231 คน
ทำได้    854 คน      ทำไม่ได้    374 คน
ทำได้    742 คน      ทำไม่ได้    486 คน
ฉะเชิงเทรา
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ปราจีนบุรี
ทำได้    205 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    185 คน      ทำไม่ได้    35 คน
ทำได้    205 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    214 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    213 คน      ทำไม่ได้    7 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    218 คน      ทำไม่ได้    2 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    220 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    217 คน      ทำไม่ได้    3 คน
สระแก้ว
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน
ทำได้    1,175 คน      ทำไม่ได้    23 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 7

จังหวัด
ขอนแก่น
ทำได้    1,014 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    994 คน      ทำไม่ได้    26 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,012 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,014 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,020 คน      ทำไม่ได้    0 คน
มหาสารคาม
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    450 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    500 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    480 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    490 คน      ทำไม่ได้    10 คน
ทำได้    450 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    450 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ร้อยเอ็ด
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    761 คน      ทำไม่ได้    0 คน
กาฬสินธุ์
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    450 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน
ทำได้    450 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    482 คน      ทำไม่ได้    18 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 8

จังหวัด
หนองบัวลำภู
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
ทำได้    336 คน      ทำไม่ได้    1,883 คน
อุดรธานี
ทำได้    6,257 คน      ทำไม่ได้    276 คน
ทำได้    6,222 คน      ทำไม่ได้    311 คน
ทำได้    6,508 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    6,516 คน      ทำไม่ได้    17 คน
ทำได้    6,527 คน      ทำไม่ได้    6 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,533 คน      ทำไม่ได้    0 คน
เลย
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
หนองคาย
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    356 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    356 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    356 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    356 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    356 คน      ทำไม่ได้    19 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    375 คน      ทำไม่ได้    0 คน
สกลนคร
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,433 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    5,437 คน      ทำไม่ได้    0 คน
นครพนม
ทำได้    2,079 คน      ทำไม่ได้    368 คน
ทำได้    1,874 คน      ทำไม่ได้    573 คน
ทำได้    2,361 คน      ทำไม่ได้    86 คน
ทำได้    2,139 คน      ทำไม่ได้    308 คน
ทำได้    2,381 คน      ทำไม่ได้    66 คน
ทำได้    2,409 คน      ทำไม่ได้    38 คน
ทำได้    2,432 คน      ทำไม่ได้    15 คน
ทำได้    2,408 คน      ทำไม่ได้    39 คน
ทำได้    2,393 คน      ทำไม่ได้    54 คน
ทำได้    2,023 คน      ทำไม่ได้    424 คน
ทำได้    2,416 คน      ทำไม่ได้    31 คน
ทำได้    2,423 คน      ทำไม่ได้    24 คน
ทำได้    2,391 คน      ทำไม่ได้    56 คน
ทำได้    2,308 คน      ทำไม่ได้    139 คน
ทำได้    2,395 คน      ทำไม่ได้    52 คน
ทำได้    2,380 คน      ทำไม่ได้    67 คน
ทำได้    2,326 คน      ทำไม่ได้    121 คน
ทำได้    2,333 คน      ทำไม่ได้    114 คน
ทำได้    2,414 คน      ทำไม่ได้    33 คน
ทำได้    2,365 คน      ทำไม่ได้    82 คน
ทำได้    2,240 คน      ทำไม่ได้    207 คน
ทำได้    2,190 คน      ทำไม่ได้    257 คน
บึงกาฬ
ทำได้    1,945 คน      ทำไม่ได้    22 คน
ทำได้    1,902 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,929 คน      ทำไม่ได้    38 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,958 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,954 คน      ทำไม่ได้    13 คน
ทำได้    1,967 คน      ทำไม่ได้    0 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 9

จังหวัด
นครราชสีมา
ทำได้    6,358 คน      ทำไม่ได้    208 คน
ทำได้    6,322 คน      ทำไม่ได้    244 คน
ทำได้    6,166 คน      ทำไม่ได้    400 คน
ทำได้    6,280 คน      ทำไม่ได้    286 คน
ทำได้    6,508 คน      ทำไม่ได้    58 คน
ทำได้    6,780 คน      ทำไม่ได้    -214 คน
ทำได้    6,780 คน      ทำไม่ได้    -214 คน
ทำได้    6,767 คน      ทำไม่ได้    -201 คน
ทำได้    6,768 คน      ทำไม่ได้    -202 คน
ทำได้    5,577 คน      ทำไม่ได้    989 คน
ทำได้    6,719 คน      ทำไม่ได้    -153 คน
ทำได้    6,764 คน      ทำไม่ได้    -198 คน
ทำได้    6,764 คน      ทำไม่ได้    -198 คน
ทำได้    6,752 คน      ทำไม่ได้    -186 คน
ทำได้    6,710 คน      ทำไม่ได้    -144 คน
ทำได้    6,681 คน      ทำไม่ได้    -115 คน
ทำได้    6,717 คน      ทำไม่ได้    -151 คน
ทำได้    6,736 คน      ทำไม่ได้    -170 คน
ทำได้    6,774 คน      ทำไม่ได้    -208 คน
ทำได้    6,774 คน      ทำไม่ได้    -208 คน
ทำได้    6,715 คน      ทำไม่ได้    -149 คน
ทำได้    6,639 คน      ทำไม่ได้    -73 คน
บุรีรัมย์
ทำได้    2,005 คน      ทำไม่ได้    114 คน
ทำได้    1,690 คน      ทำไม่ได้    429 คน
ทำได้    2,011 คน      ทำไม่ได้    108 คน
ทำได้    2,109 คน      ทำไม่ได้    10 คน
ทำได้    2,007 คน      ทำไม่ได้    112 คน
ทำได้    2,010 คน      ทำไม่ได้    109 คน
ทำได้    2,111 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    1,928 คน      ทำไม่ได้    191 คน
ทำได้    1,807 คน      ทำไม่ได้    312 คน
ทำได้    2,119 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,119 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,119 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,110 คน      ทำไม่ได้    9 คน
ทำได้    2,007 คน      ทำไม่ได้    112 คน
ทำได้    1,989 คน      ทำไม่ได้    130 คน
ทำได้    1,877 คน      ทำไม่ได้    242 คน
ทำได้    1,997 คน      ทำไม่ได้    122 คน
ทำได้    2,013 คน      ทำไม่ได้    106 คน
ทำได้    2,111 คน      ทำไม่ได้    8 คน
ทำได้    2,119 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    2,001 คน      ทำไม่ได้    118 คน
ทำได้    2,101 คน      ทำไม่ได้    18 คน
สุรินทร์
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ชัยภูมิ
ทำได้    845 คน      ทำไม่ได้    101 คน
ทำได้    854 คน      ทำไม่ได้    92 คน
ทำได้    883 คน      ทำไม่ได้    63 คน
ทำได้    908 คน      ทำไม่ได้    38 คน
ทำได้    870 คน      ทำไม่ได้    76 คน
ทำได้    876 คน      ทำไม่ได้    70 คน
ทำได้    871 คน      ทำไม่ได้    75 คน
ทำได้    876 คน      ทำไม่ได้    70 คน
ทำได้    906 คน      ทำไม่ได้    40 คน
ทำได้    830 คน      ทำไม่ได้    116 คน
ทำได้    842 คน      ทำไม่ได้    104 คน
ทำได้    845 คน      ทำไม่ได้    101 คน
ทำได้    838 คน      ทำไม่ได้    108 คน
ทำได้    773 คน      ทำไม่ได้    173 คน
ทำได้    869 คน      ทำไม่ได้    77 คน
ทำได้    867 คน      ทำไม่ได้    79 คน
ทำได้    864 คน      ทำไม่ได้    82 คน
ทำได้    871 คน      ทำไม่ได้    75 คน
ทำได้    851 คน      ทำไม่ได้    95 คน
ทำได้    801 คน      ทำไม่ได้    145 คน
ทำได้    803 คน      ทำไม่ได้    143 คน
ทำได้    793 คน      ทำไม่ได้    153 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 10

จังหวัด
ศรีสะเกษ
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,474 คน      ทำไม่ได้    11 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,475 คน      ทำไม่ได้    10 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    6,485 คน      ทำไม่ได้    0 คน
อุบลราชธานี
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ยโสธร
ทำได้    444 คน      ทำไม่ได้    107 คน
ทำได้    340 คน      ทำไม่ได้    211 คน
ทำได้    353 คน      ทำไม่ได้    198 คน
ทำได้    345 คน      ทำไม่ได้    206 คน
ทำได้    423 คน      ทำไม่ได้    128 คน
ทำได้    551 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    551 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    551 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    455 คน      ทำไม่ได้    96 คน
ทำได้    455 คน      ทำไม่ได้    96 คน
ทำได้    551 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    551 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    490 คน      ทำไม่ได้    61 คน
ทำได้    396 คน      ทำไม่ได้    155 คน
ทำได้    551 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    402 คน      ทำไม่ได้    149 คน
ทำได้    398 คน      ทำไม่ได้    153 คน
ทำได้    402 คน      ทำไม่ได้    149 คน
ทำได้    402 คน      ทำไม่ได้    149 คน
ทำได้    402 คน      ทำไม่ได้    149 คน
ทำได้    360 คน      ทำไม่ได้    191 คน
ทำได้    360 คน      ทำไม่ได้    191 คน
อำนาจเจริญ
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,792 คน      ทำไม่ได้    0 คน
มุกดาหาร
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 11

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,350 คน      ทำไม่ได้    0 คน
กระบี่
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    216 คน
พังงา
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    553 คน      ทำไม่ได้    37 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    553 คน      ทำไม่ได้    37 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    558 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    554 คน      ทำไม่ได้    36 คน
ภูเก็ต
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    320 คน      ทำไม่ได้    37 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    323 คน      ทำไม่ได้    34 คน
ทำได้    320 คน      ทำไม่ได้    0 คน
สุราษฎร์ธานี
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    805 คน      ทำไม่ได้    70 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    804 คน      ทำไม่ได้    71 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    808 คน      ทำไม่ได้    67 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    804 คน      ทำไม่ได้    71 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    810 คน      ทำไม่ได้    65 คน
ทำได้    804 คน      ทำไม่ได้    71 คน
ระนอง
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    125 คน
ทำได้    720 คน      ทำไม่ได้    35 คน
ชุมพร
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,810 คน      ทำไม่ได้    170 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,870 คน      ทำไม่ได้    110 คน
ทำได้    1,810 คน      ทำไม่ได้    267 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 12

จังหวัด
สงขลา
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    445 คน      ทำไม่ได้    5 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
ทำได้    446 คน      ทำไม่ได้    4 คน
สตูล
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    250 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ตรัง
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    60 คน      ทำไม่ได้    0 คน
พัทลุง
ทำได้    271 คน      ทำไม่ได้    33 คน
ทำได้    264 คน      ทำไม่ได้    40 คน
ทำได้    254 คน      ทำไม่ได้    50 คน
ทำได้    236 คน      ทำไม่ได้    68 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    26 คน
ทำได้    145 คน      ทำไม่ได้    159 คน
ทำได้    279 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    26 คน
ทำได้    274 คน      ทำไม่ได้    30 คน
ทำได้    257 คน      ทำไม่ได้    47 คน
ทำได้    275 คน      ทำไม่ได้    29 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    26 คน
ทำได้    276 คน      ทำไม่ได้    28 คน
ทำได้    261 คน      ทำไม่ได้    43 คน
ทำได้    279 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    276 คน      ทำไม่ได้    28 คน
ทำได้    272 คน      ทำไม่ได้    32 คน
ทำได้    275 คน      ทำไม่ได้    29 คน
ทำได้    279 คน      ทำไม่ได้    25 คน
ทำได้    278 คน      ทำไม่ได้    26 คน
ทำได้    265 คน      ทำไม่ได้    39 คน
ทำได้    135 คน      ทำไม่ได้    169 คน
ปัตตานี
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    212 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ยะลา
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
นราธิวาส
ทำได้    1,481 คน      ทำไม่ได้    58 คน
ทำได้    1,519 คน      ทำไม่ได้    20 คน
ทำได้    1,200 คน      ทำไม่ได้    339 คน
ทำได้    1,453 คน      ทำไม่ได้    86 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    1,400 คน      ทำไม่ได้    139 คน
ทำได้    1,539 คน      ทำไม่ได้    0 คน


ระดับเครือข่ายบริการ 13

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน
ทำได้    0 คน      ทำไม่ได้    0 คน