รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : นราธิวาส ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รอกีเย๊าะ  สุทธิประภา หญิง  4 สุคิริน  2530