รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ยะลา ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ต่วนเนาะ  เจะนิ หญิง  6 สะเตงนอก  2530