รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ตรัง ที่ได้รับ เข็ม 30 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ทัศนี  แก้วพวง หญิง  1 นาข้าวเสีย  2524 
 2   ไพโรจน์  ถิ่นนา ชาย  2 นาข้าวเสีย  2528 
 3   บุญ  อภัยพงค์ หญิง  4 นาข้าวเสีย  2525 
 4   ลวด  เพ็งพิศ หญิง  4 นาข้าวเสีย  2530 
 5   สมจิตร  สังเสริม หญิง  10 นาข้าวเสีย  2528 
 6   ระปรัง  เพ็งผอม หญิง  10 นาข้าวเสีย  2530 
 7   เฉลียว  ชูชัย หญิง  10 นาข้าวเสีย  2528