รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : สงขลา ที่ได้รับ เข็ม 30 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   อารมย์  ยอดจันทร์ หญิง  1 ดีหลวง  2522 
 2   นิตย์  รัตนอรุณ ชาย  1 ดีหลวง  2522 
 3   เปรม  เอียดแก้ว หญิง  2 ดีหลวง  2522 
 4   หวน  ดวงสุวรรณ หญิง  2 ดีหลวง  2522 
 5   ละเอียด  ดวงสุวรรณ์ หญิง  2 ดีหลวง  2522 
 6   ระเบียบ  บำรุงรัตน์ หญิง  2 ดีหลวง  2522 
 7   ประทิพย์  เกษสวัสดิ์ หญิง  3 ดีหลวง  2522 
 8   ปราณี  กาละพันธ์ หญิง  3 ดีหลวง  2522 
 9   สมถวิล  เกษตรสุนทร หญิง  3 ดีหลวง  2522 
 10   มณีรัตน์  มากมี หญิง  4 ดีหลวง  2522 
 11   เสงี่ยม  แช่มช้อย หญิง  4 ดีหลวง  2522 
 12   รัตน  แก้วเรืองศรี หญิง  6 ดีหลวง  2522 
 13   ชะอ้อน  สังข์เกษม หญิง  6 ดีหลวง  2522 
 14   กล้าย  สังข์ทอง หญิง  7 ดีหลวง  2522 
 15   ปราโมทย์  รอดผล หญิง  7 ดีหลวง  2522 
 16   เจริญ  มุกประดับ หญิง  8 ดีหลวง  2522 
 17   เสงี่ยม  นวลละออง หญิง  4 พะตง  2520 
 18   ลาภ  ย่องยัง ชาย  8 จะโหนง  2521 
 19   อารีรัตน์  หนูมาก หญิง  1 คลองทราย  2535 
 20   เสาวณิต  เส็นบัตร หญิง  6 ทุ่งตำเสา  2522 
 21   คำนึง  ช่วยดี หญิง  30 บ้านพรุ  2522 
 22   ประดับ  สงคราม หญิง  39 คอหงส์  2523