รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ชุมพร ที่ได้รับ เข็ม 25 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ปรีดา  วิเศษสุชาติ หญิง  1 ท่ามะพลา  2527 
 2   มาลี  สุวรรณมณี หญิง  4 ท่ามะพลา  2527 
 3   ละออง  ทองหนองหิน หญิง  5 ท่ามะพลา  2525 
 4   จิตรประพันธ์  ณ นคร ชาย  6 ท่ามะพลา  2527 
 5   มยุรี  เกลี้ยงสกุล หญิง  4 บางมะพร้าว  2525 
 6   เขียม  คีรีรัตน์ หญิง  5 บางมะพร้าว  2525 
 7   ราตรี  กาญจนสวัสดิ์ หญิง  7 บางมะพร้าว  2525 
 8   อำนวย  กองจันทร์ หญิง  9 บางมะพร้าว  2527 
 9   นิพร  จันบัวลา หญิง  9 บางมะพร้าว  2527