รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับ เข็ม 30 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   อาภรณ์  รักชาติ หญิง  2 ควนสุบรรณ  2522 
 2   ยุพา  ทองหีต หญิง  3 คลองพา  2521 
 3   ยุพา  ทองหีต หญิง  3 คลองพา  2521