รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : นครศรีธรรมราช ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รัชฎาภรณ์  ย่องนุ่น หญิง  3 สามตำบล  2521 
 2   หนูเลี่ยม  เรืองสุวรรณ หญิง  5 สามตำบล  2531