รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ตาก ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ศุภลักษณ์  นันใจคำ หญิง  4 ยกกระบัตร  2532 
 2   ขันทอง  ขันสิงหา หญิง  1 ด่านแม่ละเมา  2530 
 3   บุญศรี  ดวงใน หญิง  10 ด่านแม่ละเมา  2530