รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : กำแพงเพชร ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ลัดดาวัลย์  พ่วงอินทร์ หญิง  2 แสนตอ  2530 
 2   เฉลย  ฤทธิ์คง ชาย  3 แสนตอ  2530 
 3   ประมวล  สรรพสุข ชาย  1 แสนตอ  2532