รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : นครสวรรค์ ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   เฉลา  ยอดบ่อพลับ หญิง  1 ยางขาว  2530 
 2   นคร  คล้ายแจ่ม ชาย  1 ยางขาว  2530 
 3   มาลัย  พุกสุข หญิง  5 ยางขาว  2530 
 4   จรุณ  รุ่งสันเที๊ยะ ชาย  3 วังบ่อ  2521