รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   เปา   หว่างป่อ หญิง  4 หมอกจำแป่  2529