รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : เชียงราย ที่ได้รับ เข็ม 25 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   จรัส  เพชรดง หญิง  13 เวียง  2527