รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : พะเยา ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   แก้ว  อุปปิง หญิง  10 แม่นาเรือ  2532 
 2   สุคำ  แสนจิตร หญิง  16 แม่นาเรือ  2530 
 3   จำเนียร  ใจหมั้น ชาย  7 งิม  2529 
 4   ขันคำ  วงศ์ใหญ่ หญิง  5 ภูซาง  2535 
 5   ศรี  กองสุข หญิง  10 ภูซาง  2530 
 6   สนั่น  กันทะเนตร์ ชาย  4 พระธาตุขิงแกง  2531 
 7   เขียว  คำวัง หญิง  4 พระธาตุขิงแกง  2532