รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : อุตรดิตถ์ ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ละมัย  มาประกอบ ชาย  2 งิ้วงาม  2532