รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ลำปาง ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   จำลอง  จันทบุตร ชาย  3 นายาง  2530