รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : เชียงใหม่ ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   บัวไข  จอมเดช หญิง  4 แม่แฝก  2532 
 2   สำราญ  ติง หญิง  4 แม่แฝก  2532 
 3   บาล  ลุมมา หญิง  8 แม่แฝก  2532 
 4   แดง  วงค์สถาน หญิง  8 แม่แฝก  2532 
 5   บุตร  สมุทรคำ หญิง  8 แม่แฝก  2532 
 6   คำผง  ทนันจัย หญิง  4 หนองหอย  2530 
 7   ประพันธ์  วรรณปัน ชาย  7 ท่าตอน  2530 
 8   ทุนเหน่  คำออน ชาย  7 ท่าตอน  2530 
 9   ดวงดี  บุญเรือง ชาย  7 ท่าตอน  2530 
 10   คำเขย  คำดี ชาย  15 ท่าตอน  2532 
 11   สมหมาย  พะพลทับ หญิง  4 อินทขิล  2530 
 12   จันทร์หอม  สุรินทร์ หญิง  10 แม่แฝก  2532 
 13   พัชรินทร์  อะโน หญิง  1 บ้านหลวง  2532 
 14   มะลิ  ผะดุม หญิง  3 บ้านหลวง  2531 
 15   เสาร์  บังคมเดช ชาย  3 บ้านหลวง  2531 
 16   เตียมตา  นันติน้อย หญิง  2 บ้านหลวง  2532 
 17   กุย  มะโนวรรณ์ ชาย  5 บ้านหลวง  2530 
 18   นิคม  วรรณรัตน์ ชาย  8 บ้านหลวง  2526 
 19   วันดี  แสนคำลาว หญิง  4 บ้านหลวง  2530 
 20   ปราณี  สุริยะ หญิง  4 บ้านหลวง  2535 
 21   เสนอ  ทรายคำ ชาย  4 สันทราย  2531 
 22   บุญตัน  สาคำ ชาย  6 สันทราย  2530 
 23   บัวผัด  คำจอมแปง หญิง  7 สันทราย  2530 
 24   บุญศรี  ทะกลกิจ หญิง  7 สันทราย  2531 
 25   ภาคินี  อารีวงศ์ หญิง  3 บ้านหลวง  2531 
 26   ฉวีวรรณ  พรมมาทา หญิง  3 บ้านหลวง  2531 
 27   ขันแก้ว  เตจ๊ะยา หญิง  5 สบเตี๊ยะ  2530 
 28   คิ่ม  คำมูล หญิง  5 สบเตี๊ยะ  2530 
 29   กัญญภัส  ตั๋นคำ หญิง  3 บ้านหลวง  2531 
 30   อนงค์  พงษ์พันธ์ หญิง  1 ห้วยทราย  2532 
 31   อำไพ  โคคล่อง หญิง  4 ห้วยทราย  2540