รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : มุกดาหาร ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ชาลี  โคตรพันธ์ หญิง  3 บ้านซ่ง  2523 
 2   วรรทิยา  คนขยัน หญิง  6 บ้านซ่ง  2530 
 3   วาสนา  รอบคอบ หญิง  6 บ้านซ่ง  2530