รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : นครพนม ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ศิลธรรม  ศรีนาทม ชาย  11 นาทม  2532