รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ขอนแก่น ที่ได้รับ เข็ม 30 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   นิภาพร  หินแก้ว หญิง  3 ป่าหวายนั่ง  2521