รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ขอนแก่น ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   บัวเรียน  ฝ่ายทอง ชาย  5 ป่าหวายนั่ง  2532 
 2   นารี  ปาสะนัม หญิง  47 ในเมือง  2532 
 3   ประคอง  พลศักดิ์ซ้าย หญิง  47 ในเมือง  2542 
 4   สนิท  เหง้ามูล หญิง  1 หนองแวง  2540 
 5   เจริญ  ลาดศิลา ชาย  4 กระนวน  2535 
 6   สุดตา  ดอนสามารถ หญิง  12 ศรีสุข  2530 
 7   เลื่อน  โม้พิมพ์ หญิง  12 ศรีสุข  2530 
 8   แต่ง  ศรีหัวแฮ หญิง  12 ศรีสุข  2530 
 9   สมใจ  มะเวียงวัน หญิง  12 ศรีสุข  2530