รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : หนองบัวลำภู ที่ได้รับ เข็ม 30 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   เรียบ  พรมลา หญิง  11 หนองบัว  2522