รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : หนองบัวลำภู ที่ได้รับ เข็ม 25 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   บุญล้อม  นนทรี ชาย  2 หนองแก  2523