รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : หนองบัวลำภู ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   อ่อนจันทร์  หัดทะแสง ชาย  4 หันนางาม  2532 
 2   เฉลียว  สาริพันธ์ ชาย  1 ปางกู่  2542