รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : อำนาจเจริญ ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   จันทร์เพ็ญ  แพงโคตร หญิง  2 หนองมะแซว  2532