รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ศรีสะเกษ ที่ได้รับ เข็ม 25 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   หนูกัน  ธรรมนิยม ชาย  2 ก้านเหลือง  2535